ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

3011121523034826 รูปแบบ 1 ปริญญา (National Degree)                                       

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แบบ 1.1 และ 2.1 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน  6 ปีการศึกษา

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แบบ 1.2 และ 2.2 มีระยะเวลาของการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี และให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

3011121523034826 รูปแบบ 2 ปริญญา (Dual Doctoral Degree)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร เฉพาะแบบ 1.1 ที่ทำความร่วมมือกับ Universiti Putra Malaysia (UPM) โดยมีระยะเวลารวมของการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี โดยแบ่งเป็นการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 ปี และศึกษาที่ Universiti Putra Malaysia (UPM) 1 ปีและให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
IMG_2598.JPG
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
 มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา และประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อสังเคราะห์ทฤษฎีใหม่หรือแนวทางการแก้ปัญหาเชิงลึก  ที่สามารถแก้ปัญหาของการออกแบบเครื่องจักรกลหรือกระบวนการเพื่อแปรรูปอาหาร รวมไปถึงการออกแบบโรงงานอาหารที่ต้องใช้ความรู้เชิงลึกจากการสังเคราะห์ความรู้ ผสมผสานด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การอาหาร
แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.เอก


       
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: