ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

 มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ จากการค้นคว้าด้านวิศวกรรมอาหารให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
 แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร ป.โท
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: